13/06/61 :: มอบหมายงานนักเรียนชั้น ม.4/3 ม.4/5 และ ม.4/6 ให้เข้าไปศึกษาใบความรู้เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการภาษาซี โดยให้นักเรียนคลิ๊กไปยังลิงก์ https://sites.google.com/site/kruroute/home/bi-khwam-ru-bi-ngan

13/06/61 :: มอบหมายงานนักเรียนชั้น ม.4/8 และ ม.4/9 ให้เข้าไปศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ทำความรู้จักกับภาษา PHP และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นี่คือโปรแกรมแรกของฉัน โดยให้นักเรียนคลิ๊กไปยังลิงก์ https://sites.google.com/a/chaiwit.ac.th/php/unit1

1/06/60 :: นักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ส่งงานผ่านเว็บ ขอให้รีบดำเนินการส่งงานตามกำหนดด้วย หากส่งไม่ทันตามกำหนดทางเว็บจะปิดรับการส่งงาน ทำให้นักเรียนไม่สามารถดำเนินการส่งงานได้
 
ผลงานวิจัย :: การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บแคชแบบไฟล์เดียวและแบบหลายไฟล์ (The Comparative Study of the Efficiency Between Proxy Server with a Single-file System and with a Multiple-file System) มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2549

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน :: เรื่องการสร้างสื่อประสมด้วย Micromedia Flash โดยใช้สื่อ E-Learning (Web Base Instruction) โรงเรียนสิริรัตนาธร ปี พ.ศ. 2559

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน :: เรื่องการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลของนักเรียนระดับสายชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/12 ห้อง ก จำนวน 23 คน โรงเรียนสิริรัตนาธร ปี พ.ศ. 2559

สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน :: บทเรียนบนเครือข่าย E-Learning เรื่อง ระบบการจัดการฐานข้อมูล โรงเรียนสิริรัตนาธร ปี พ.ศ. 2559

แผนจัดการเรียนรู้ (Backward Design) :: รายวิชา ง30203 การออกแบบและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย) โรงเรียนสิริรัตนาธร ปี พ.ศ. 2559
 
คาราโอเกะปลาทองเรื่องราวหมูน้อยนิทานกระต่ายกับเต่า เว็บแนะนำห้อง ม.5/2มิวสิกเพลงผู้หญิงเว็บแนะนำสุรวิทยาคาร
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดย :: ครูส่งเสริม โรงเรียนสิริรัตนาธร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10520.