kru-mui.net

Get Adobe Flash player

ผลงานครู

แนะนำผลงานและสื่อนวัตกรรมของ ครูส่งเสริม สุทัศนะพานนท์.

อ่านทั้งหมด>>

ผลงานนักเรียน

แนะแนำผลงานของนักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร ที่เรียนกับครูส่งเสริม

อ่านทั้งหมด>>

บทเรียน E-Learning

บทเรียนช่วยสอนครูส่งเสริม สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ข้อสอบออนไลน์

อ่านทั้งหมด>>

E-Commerce สิริรัตนาธร

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียนสิริรัตนาธร แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

อ่านทั้งหมด>>

แนะนำครูผู้สอน

center

        นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ สังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสิริรัตนาธร แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 ผลงานของครูส่งเสริม

1.แผนจัดการเรียนรู้ (Backward Design) ::                รายวิชา ง30202 ชื่อวิชา การสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนสิริรัตนาธร ปี พ.ศ. 2560

2.วิจัยในชั้นเรียน ::                             เรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย รายวิชา ง30202 การสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนช้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

3.สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ::              เรื่อง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย รายวิชา ง30202 การสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนช้น  มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร แขวงบางนา            เขตบางนา กรุงเทพมหานคร


อ่านทั้งหมด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์

centercenter

  • ปฎิทินการปฎิบัติงานโรงเรียนสิริรัตนาธร
  • Facebook โรงเรียนสิริรัตนาธร

แนะนำโรงเรียนสิริรัตนาธร

        โรงเรียนสิริรัตนาธร เดิมชื่อโรงเรียนยาสูบวิทยานุเคราะห์เป็นโรงเรียนราษฎร์ สังกัดโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง กองการศึกษาสงเคราะห์ (ฝ่ายสวัสดิการ) ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2503 สถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 824 ที่ดินจัดสรรยาสูบ(ซอยอุดมสุข) สุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 11 ไร่   1 งาน 65 ตารางวา สาเหตุที่จัดตั้งขึ้นก็เพื่อจะอำนวย    ความสะดวกให้แก่บุตรหลานของพนักงานโรงงานยาสูบ ซึ่งมีบ้านพักอยู่ในบริเวณที่จัดสรรยาสูบ ซอยอุดมสุข ได้มีสถานที่ศึกษาเล่าเรียนโดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกลเนื่องจากในระยะ พ.ศ. 2502-2503 บริเวณที่จัดสรรยาสูบและบริเวณใกล้เคียงยังมีสภาพเป็นทุ่งนามีบ้านพักอาศัยอยู่ไม่มาก สภาพถนนยังไม่ดีจะใช้ได้ดีเฉพาะฤดูแล้ง ฉะนั้นการเดินทางจึงไม่สะดวก จึงจำเป็นต้องมีโรงเรียนอยู่บริเวณนี้

อ่านทั้งหมด>>